NVO koalīcijas un Konsultatīvās padomes sēdes

 
SIF jaunais logo   
 Top sociālo jomu NVO un Valmieras pašvaldības sadarbība?
valmieras nvo sadarbiba 1 2

Mēs, katras pašvaldības iedzīvotāji zinām, ka pašvaldība ir tuvākā valsts izpildvaras institūcija iedzīvotājiem, kas izvērš aktivitātes cilvēku labklājības veicināšanai, taču pašvaldība un nevalstiskās organizācijas ne vienmēr var laikus uzzināt, kādas ir noteiktās iedzīvotāju grupas vajadzības.

Tāpēc, lai laikus izzinātu iedzīvotāju nepieciešamības, Fonds “Iespēju tilts” un Sociālo lietu Konsultatīvā padome sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību izstrādā Sadarbības plānu, kurš būs kā instruments visām iesaistītajām pusēm. Valmieras pilsētas pašvaldības deputāts Andris Klepers norāda, ka - mūsu kapacitāte ir tik liela, ka varam piedāvāt arī apkārtējiem novadiem, kuri būtu gatavi pieslēgties kopējai sadarbībai. Apzinot labumu guvēju skaitu jeb potenciālo mērķa grupu Valmieras pilsētā, lēmumu pieņemšanas gadījumos pašvaldībā, varam pagriezt lēmumu pilnīgi pretēji - NVO par labu. Līdz ar to Sadarbības plānam ir jāsaved kopā abas iesaistītās puses.
Sadarbības plāna izstrādes procesā jau ir iezīmējies nosaukums “Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības plāns”. Ja plāna pirmā daļa ir vispārīgāka un attiecas uz NVO sektoru visplašākajā nozīmē, tad otrā daļa ieskicē vairāk tieši Valmieras sociālās jomas NVO sektora darbību, kas arī ir šī sadarbības plāna tapšanas iniciatori.
Sadarbības plāna iespējamie labumi būtu visnotaļ daudz: Cilvēku socializēšanās; Sociālo pakalpojumu attīstība (tostarp diennakts) specifiskām mērķa grupām; Papildu cilvēku resursi, kas pilda pašvaldības uzdevumus; ES un ESF (arī citu) projektu resursu papildu piesaiste; Detalizēta informācija par mērķa grupām un viņu vajadzībām; Ienācējiem atvieglota integrēšanās Valmierā; Izglītotāka sabiedrība kopumā, neformālā izglītība; pilsētas atpazīstamības veicināšana, īpaši ja ir nacionāla līmeņa projekti; Jēgpilna brīvā laika pavadīšana; Brīvprātīgo iesaiste; Uzticami partneri un Inovatīvas idejas problēmu risinājumiem. Rezumējot var teikt, ka Sadarbības plāna izstrāde noteikti radīs ieguvumu visām iesaistītajām pusēm un būtiski, ka NVO no pašvaldības var prasīt arī mazāk resursu kādu aktivitāšu īstenošanai, jo NVO piesaista papildus finansējumu.
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam uzsvērts, ka Valmieras reģionālā attīstības centra statuss un piekļūstamie resursi veido potenciālu nevalstisko organizāciju plašākai koordinēšanai. Tāpēc tikšanās laikā ar pilsētas pašvaldības pārstāvjiem apspriests arī jautājums par Valmieru kā NVO atbalsta un kompetenču centru Vidzemes mērogā. Šādi apvienojot resursus un savstarpēji vienojoties varētu panākt konsultāciju regularitāti un stabilitāti. Kvalitatīvi īstenojot sadarbību, tiks panākta lielāka iedzīvotāju aktivitāte un ieinteresētība savas dzīves vides attīstīšanā un pilnveidošanā. Gan pašvaldība, gan nevalstiskās organizācijas mērķtiecīgāk un koordinētāk ar viedāku resursu pielietojumu iesaistīs plašāku sabiedrības daļu kopīgo attīstības mērķu sasniegšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 

Deleģēt vai nē?

Fonds “Iespēju tilts” uz kārtējo tikšanos 14.aprīlī aicināja Sociālo lietu Konsultatīvās padomes locekļus un Valmieras pilsētas Sociālā dienesta pārstāvjus.
Tikšanās bija nozīmīga ar to, ka noritēja daudz un spraigas sarunas par deleģēšanas līgumos nododamajām funkcijām nevalstiskajām organizācijām. Sociālā dienesta vadītājas p.i. S.Kārkliņa informē: ka turpmāk Domei būs jāizvērtē katra NVO, izstrādājot vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem izkristalizēsies, kura NVO pakalpojumu var sniegt kvalitatīvāk un tai deleģēt konkrētus pakalpojumus, rēķinoties, ka tā var būt arī citas pašvaldības teritorijā esoša NVO.
Bet vai var deleģēt pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojums netiek pirkts? Dalībnieki norāda, ka būtu jādeleģē pakalpojuma pieejamība.
Kad diskusijas par sociālo pakalpojumu pieejamību pierimās, tika apspriesta pirmā Sadarbības plāna izstrādātā koncepcija. Izvērtējot un uzklausot dalībnieku priekšlikumus, Sadarbības plānu nepieciešams papildināt arī ar “jumta” dokumentiem, kuri konkrēti norāda uz pašvaldības nododamajām deleģējuma funkcijām konkrētai nevalstiskai organizācijai vai institūcijai.
Valmieras novada fonds izmantojot situāciju, aicināja dalībniekus piedalīties konferencē “Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens”. Konferencē pārrunās būtiskas, mūsu prāt nepieņemamas likuma normas Brīvprātīgā darba likuma izstrādē, otra daļa tiks piesātināta ar motivējošiem un iedvesmojošiem stāstiem strādājot brīvprātīgo darbu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
Pavasaris NVO un pašvaldības sadarbībā

Šogad jau otro reizi kopā sanāca Sociālo jomu NVO koalīcijas sēdes dalībnieki, lai sāktu konstruktīvas sarunas Sadarbības plāna ar Valmieras pašvaldību izstrādē. Uz sēdi aicināti arī Valmieras pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Sandra Kārkliņa un Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja Kaija Muceniece, kā arī pašvaldības deputāts Andris Klepers kā moderators sarunu vadīšanai izstrādes gaitā.
Lai Sadarbības plānā apkopotu vienotu informāciju, katra NVO tika aicināta aizpildīt anketas, tās sniegs informāciju par prioritārajām jomām, kurās NVO var pašvaldībai sniegt savu pienesumu un atbalstu.
Pirmā sēdes daļā katra NVO iepazīstināja ar sevi, saviem mērķiem uzdevumiem, risināmām problēmām un prioritātēm. Kā norādīja S.Kārkliņa - apkopojot informāciju par organizācijām, arī sociālais dienests spēs efektīvāk sniegt palīdzību iedzīvotājiem. Saliekot prioritātes, mums pašvaldībai ir vieglāk. Ministrijas izsludinot projektus, partnerība tiek piedāvāta arī pašvaldībām, un lasot projekta nolikumu redzam, ka lūk šī organizācija varētu veikt šo vai to caur deleģējuma līgumu vai kā aktivitāti. Ir skaidrs, ka Sociālam dienestam vienam ar to netikt galā un pēc prioritātēm varam redzēt, kuras organizācijas kurā brīdī varam piesaistīt. Apkopojot visas šīs idejas, esam tikai par veiksmīgu sadarbību ar NVO.
Zinām, ka pašvaldība ir tuvākā valsts izpildvaras institūcija iedzīvotājiem, kas izvērš aktivitātes cilvēku labklājības veicināšanai, taču pašvaldība ne vienmēr var laikus uzzināt, kādas ir noteiktās iedzīvotāju grupas vajadzības. 
Tāpēc sēdes otrā daļā jau risinātas idejas Sadarbības plāna izstrādei. Daudzi dalībnieki norāda uz to, ka arī NVO nenojauš, kurā brīdī ir nepieciešama mūsu palīdzība / priekšlikums, gribētos, ka arī pašvaldība vēlas no mums. Līdz ar to arī nepieciešams Sadarbības plāns efektīvākai sadarbībai. A.Klepers norāda – es saredzu, ka šeit notiek koncentrēšanās un mūsu kapacitāte ir tik liela, ka varam piedāvāt arī apkārtējiem novadiem, kuri būt gatavi pieslēgties. Šādā situācijā varētu būt lielāka saspēle, līdz ar to sekotāju skaits lielāks. Apzinot labumu guvēju skaitu jeb potenciālo mērķa grupu Valmieras pilsētā, lēmumu pieņemšanas gadījumos pašvaldībā, varam pagriezt lēmumu pilnīgi pretēji - NVO par labu. Līdz ar to Sadarbības plānam ir jāsaved kopā abas iesaistītās puses.
Rezumējot var teikt, ka Sadarbības plāna izstrāde noteikti radīs ieguvumu visām iesaistītajām pusēm un būtiski, ka NVO no pašvaldības var prasīt arī mazāk resursu kādu aktivitāšu īstenošanai, jo NVO piesaista papildus finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.Esam sadzirdēti!

Gada otrā pusē NVO koalīcijas dalībnieki kopā sanāca divas reizes, lai diskutētu par rezultātiem Attīstības plāna 2015.-2020.gadam izstrādē, par sociālo pakalpojumu pieejamību Valmieras pilsētā, par ES pārtikas pakām, par novembrī gaidāmo Labdarības koncertu, kā arī lai tiktos ar Valmieras Sociālā dienesta vadītājas p.i. Sandru Kārkliņu.
Jāpiemin, ka augusta mēnesī Valmieras iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos, lai unikāla projekta “Latvijas karogs” ietvaros izteiktu priekšlikumus, kur izvietot Latvijas karogu Latvijas simtgadi sagaidot un Ūdens tornis būtu piemērotākais, jo tajā jau vēsturiski pirmo reizi tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais karogs.
Attiecībā par Attīstības plāna izstrādi, uz doto brīdi ir izstrādāta pirmā koncepcija un pozitīvi varam vērtēt, ka pašvaldība gatava deleģēt pārvaldes uzdevumus nevalstiskajām organizācijām. Attīstības plāns tiks nodots sabiedriskai apspriešanai līdz 19.decembrism, kad vēl varēs sniegt priekšlikumus, iebildumus.
Līdz šim ir bijušas vairākas diskusijas par sociālo pakalpojumu pieejamību, par jaunu pakalpojumu piedāvājumu Valmieras pilsētā. Tā arī šajās reizēs tika diskutēts, ka ļoti būtu nepieciešams specializēts transports vai elektronisks pašgājējs personu ratiņkrēslos izvešanai no daudzstāvu mājām. Saskaņā ar Attīstības plāna pirmo koncepciju, tad redzam, ka Valmieras pilsētas pansionātam ir deleģētas tiesības iegādāties dažādus šāda veida transportus. 
Latvijas Sarkanais Krusts informē, ka ar 2015.gadu pārtikas pakas maznodrošinātām un trūcīgām personām būs, un jaunums, ka pakas būs arī jaunām māmiņām, kurās būs gan higiēnas preces, gan zīdaiņu uzturs. 
Fonds “Iespēju tilts” informē klātesošos par gaidāmo Labdarības pasākumu 29.novembrī Valmieras Kultūras centrā un aicina visus apmeklēt šo pasākumu. Pasākuma mērķis iegūtos līdzekļus izmantot jauniešu ar īpašām vajadzībām kokapstrādes nodarbību telpas pielāgošanai un materiālu iegādei prasmju attīstībai.
Novembrī uz NVO koalīcijas sēdi laipni atsaucās ierasties Valmieras Sociālā dienesta vadītājas p.i. Sandra Kārkliņa. Sēdes laikā NVO vadītāji prezentēja savas organizācijas un paveikto, protams, neiztika arī bez kritikas par Sociālā dienesta darbinieku darbu. S.Kārkliņa atzīst, ka saikne ar nevalstiskajām organizācijām ir pazudusi un Sociālam dienestam Valmierā ir jāstrādā augstākā līmenī, nepieciešams sociālo jomu atstrādāt kā pulkstenīti, saliekot zobratiņus pa vietām. Kopumā tikšanās bija ļoti produktīva un turpmākā sadarbība solās būs daudzsološa.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 

Rezultātu apkopojums pēc dalības Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes

Kopā sanākot NVO koalīcijas dalībniekiem 2014.gada 11.jūnijā, diskutējām par dalību attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādē un turpinājām par brīvprātīgā darba koordinēšanu Valmieras pilsētā.
Programmas izstrādes procesā visi dalībnieki tika sadalīti pa grupām, lai apkopotu vairāk viedokļu, priekšlikumu. Piemēram, vienas grupas dalībnieks nevarēja saprast, kāpēc nevalstiskajām organizācijām tik būtiski jāuzsver brīvprātīgais darbs Attīstības programmā? Viņas jau tāpat darbojas brīvprātīgi, tad arī, lai turpina. Izriet, ka nav izpratnes, cik būtisks ieguldījums ir šādam darbam NVO sektorā. Tāpēc tika mēģināts iekļaut programmā koordinācijas centra, kurš koordinētu brīvprātīgo darbu, izveidi.
Kopumā, rezultāts bija pozitīvs, jo programmā tika iekļauts jauns stratēģiskais virziens – sabiedriskā aktivitāte, tajā iekļaujot NVO lomas stiprināšanu un sadarbību ar pašvaldību, sabiedrības līdzdarbību lēmumu projektu izstrādes procesos un brīvprātīgā darba un labdarības tradīciju stiprināšana un veicināšana. Sakarā ar to, ka programmas apstiprināšana plānota gada beigās, vēl ir iespējams iesniegt priekšlikumus.
Attiecībā par brīvprātīgā darba koordinēšanu un popularizēšanu Valmieras pilsētā, kā piesaistīt jauniešus brīvprātīgam darbam? Ar kādiem informēšanas līdzekļiem? Vai to darīt jau skolās, organizējot tematiskas stundas? Vai veidot brīvprātīgā darba koordinācijas centru, kurš piedāvātu šos darbiniekus? Kopumā viedokļi bija atšķirīgi un diskutējami, lai vēlreiz atgrieztos pie Attīstības programmas, un noteiktu kādas ir prioritātes brīvprātīgā darba veicināšanā Valmieras pilsētā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
2014.gada 13.maija sēdē lemj par dalību Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādē

NVO Koalīcijas un Konsultatīvās padomes sēdes darba kārtībā tika risināti šādi jautājumi: Par dalību Valmieras pilsētas svētkos; Par dalību attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādē; Par brīvprātīgā darba koordinēšanu Valmieras pilsētā.
Sakarā ar Valmieras pilsētas svētkiem, kuri norisināsies no 04. līdz 06.jūlijam, sēdes dalībnieki tiek aicināti tajos piedalīties ar savām idejām kā pārstāvēt sevi kā aktīvu nevalstisku organizāciju Valmierā. Fonds „Iespēju tilts” izteica vēlmi piedalīties ar radošām darbnīcām un biedrība „Haritas” ar dažādām spēlēm izzināt Valmieras vēsturi Vecpuišu parkā.
Lai Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam un attīstības programma 2015.-2020.gadam izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību Valmieras pilsētas pašvaldība aicina ikvienu līdzdarboties Valmieras pilsētas politikas plānošanas dokumentu izstrādē. Tāpēc arī NVO koalīcija noteikti piedalīsies šajā procesā, deleģējot savus pārstāvjus.
Valmieras jauniešu ideju laboratorijas pārstāve arī izteica vēlmi piedalīties šajā procesā, jo viņa uzskata, ka Valmieras pilsētā nepieciešams attīstīt arī brīvprātīgo darbu. Jūtam, ka šis darbs jāattīsta augstākā līmenī, to sistematizējot, vēl jo vairāk, jo šis darbs ir svarīgs jebkurai organizācijai.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
Šā gada 08.aprīlī Fonds „Iespēju tilts” kopā aicināja NVO koalīciju un Konsultatīvās padomi uz sēdi.  

Dienas kārtībā tika runāts par Valmieras pašvaldības deleģēšanas līgumiem organizācijām; par nevalstisko organizāciju sniegumu 10 gadu garumā; par dalību Valmieras pilsētas svētkos un par sociālo pakalpojumu piedāvājumu Valmieras pilsētā. 
Jau 2004.gadā NVO tika izstrādājušas darbības pārskatu par paveikto un nākotnē veicamiem darbiem. Pēc šīs analīzes mēs varam novērtēt mūsu pienesumu Valmieras pilsētai. Bet ar to mūsu kopējais darbs neapstājas un vēlamies īstenot pasākumus vēl labvēlīgākas sociālās vides veidošanā Valmieras pilsētā. Tāpēc tika izteikti priekšlikumi par sociālo aprūpētāju nepieciešamību, kuri dodas uz mājām (atnest pārtiku, grāmatas, palīdzēt mājas darbos, vai vienkārši parunāties). Otrs aktuāls jautājums par tādu sociālo pakalpojumu kā pusceļa māju vai grupas dzīvokļu izveide (ir situācijas, kad personām nav kur palikt). Jo, saskaņā ar MK rīkojumu Nr.589 “Par Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”, deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošo klientu vajadzību izpēte un līdz ar to individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās. Ar to saprotot, ka uz pašvaldību pleciem tiek uzvelts ar vien lielāks slogs un atbildība.

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 

 

NVO koalīcijas turpmākās darbības un Sociālo lietu Konsultatīvās padomes nolikuma izstrādāšana

Fonds "Iespēju tilts" 2014.gada 14. janvārī aicināja Valmieras sociālās NVO koalīcijas organizācijas, lai lemtu par Konsultatīvās padomes sastāvu un nolikuma apstiprināšanu. Izvērtējot visus priekšlikumus, lai tiktu pārstāvētas visas cilvēku grupas, nolēma Konsultatīvās padomes sastāvu papildināt ar organizāciju, kura pārstāv maznodrošināto bērnu un jauniešu intereses Valmieras pilsētā, tāpēc nolemj iekļaut arī Gaidu Pevko vadītāju no Biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs". Turpmāk Sociālo lietu Konsultatīvo padomi pārstāvēs 7 organizāciju vadītāji:

Par Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Ansis Bērziņš un par priekšsēdētāja vietnieci Zitu Gustavsoni.
Konsultatīvās padomes sēdes laikā tika izstrādāts konsultatīvās padomes Nolikums, kurš tiks iesniegts Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai izskatīšanai Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē, lai varam būt pilntiesīgi partneri un veicināt sociālo pakalpojumu attīstības plānošanu Valmieras pilsētā.
Par cik Valmieras pilsētas pašvaldība ir uzsākusi darbu pie ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam un attīstības programmas 2015. – 2020. gadam izstrādes, e-pastā nosūtījām pieteikumu, ka NVO koalīcijas organizācijas vēlas piedalīties attīstības plāna izstrādē. Esam saņēmuši dokumentu „Pārskats par esošo situāciju” no Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Edgara Rantiņa ar lūgumu izskatīt dokumenta „pirmo versiju” un papildināt ar savu redzējumu un iecerēm.
Visas sociālo NVO organizācijas nolēma piedalīties ar saviem priekšlikumiem ilgtermiņa Valmieras attīstības programmas 2015.- 2020. gadam plāna izstrādē. 

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
NVO koalīcija apstiprina Konsultatīvās padomes sastāvu! 14.11.2013.

Uz kārtējo NVO koalīcijas sēdi, 05.novembrī šoreiz pie sevis aicināja Gaida Pevko no Biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs", Stacijas ielā 26. izmantojot tikšanās brīdi, klātesošie koalīcijas dalībnieki sveica G.Pevko ar iegūto goda nosaukumu „Eiropas Gada cilvēks 2013.” Biedrības saimniece labprāt izrādīja savas telpas, kuras izmanto biedrības mērķu sasniegšanai. G.Pevko ar savu pašaizliedzīgo darbu ir izveidojusi Latvijā vienīgo zupas virtuvi bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Papildus tam, ar labvēļu atbalstu ir izveidota arī tīrības telpa „Mazgā Muti” un atpūtas telpa jauniešiem, kur tie saturīgā veidā var pavadīt brīvo laiku.

Lai veidotu atgriezenisko saikni starp Valmieras pašvaldību un organizāciju mērķa grupām, NVO koalīcija apstiprināja atjaunotās Sociālo lietu konsultatīvās padomes sastāvu. Izveidotās padomes sastāvu pārstāvēs Zita Gustavsone (Fonds „Iespēju tilts”, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Saulīte”), Ilga Mauriņa (Valmieras Invalīdu biedrība „Atspēriens”), Ansis Bērziņš (Valmieras novada fonds), Eva Sāre-Aizsilniece (Nodibinājums „Centrs Valdardze”), Solveiga Boicova (Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” un „Latvijas Sarkanais Krusts” Valmieras komiteja) un Daila Goba (Valmieras pensionāru biedrība „Atvasara”).

Valmieras sociālo lietu konsultatīvās padomes locekļi izskatīs un iesniegs priekšlikumus Valmieras pilsētas pašvaldības domei vairākos jautājumos, piemēram, par pasākumiem labvēlīgākas sociālās vides veidošanai, kopīgu projektu īstenošanu u.c.  

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
  

Sociālo lietu konsultatīvās padomes atjaunošana

2013.gada 15.oktobrī nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” jau otro reizi vienkopus kopā pulcēja Valmieras sociālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai turpinātu darbu pie sociālo NVO konsultatīvās padomes atjaunošanas. Aktivitāte norisinās projekta „Nodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts” darbības atbalsts” ietvaros.

Sēdes kārtībā tika apspriesti tādi jautājumi, piemēram, kā būtu izmantojami sociālās jomas savstarpējās sadarbības un informācijas apmaiņas mehānismi, lai kvalitatīvāk organizētu darbu un apmainītos ar pieredzi, piedalītos kopīgās aktivitātēs. Kā jau tika minēts pirmajā tikšanās reizē, lai veidotos abpusēja sadarbība ar Valmieras pašvaldību, nepieciešams atjaunot Sociālo lietu konsultatīvo padomi, lai kopīgi pārstāvētu plašāku sabiedrības sektoru un dažādas sociālās jomas, šādā veidā gūstot atbalstu aktuālu sociālo jautājumu risināšanā. Izveidojot konsultatīvo padomi, tā mums dod tiesības leģitimizēt mūsu lēmumus, kad mēs vienojamies par kādu risināmu problēmu un to piedāvājam pašvaldībai. Atjaunotā konsultatīvā padome veidos saikni starp organizāciju mērķa grupām un pašvaldību, jo laikus tiktu uzzināti pašvaldībā izskatāmie jautājumi un informācija nodota sociālo organizāciju mērķa auditorijām, lai tās pārstāvji varētu iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Konsultatīvā padome būs kā instruments regulārai mijiedarbībai starp dažādām pusēm – NVO konsultatīvo padomi, pašvaldību un mērķa grupām. 

Konsultatīvās padomes sēdes tiek plānotas vismaz vienu reizi mēnesī. 

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 

Nevalstisko organizāciju koalīcijas atjaunošana

Šā gada 27.augustā Fonda „Iespēju tilts” telpās, Garā iela 10, Valmierā, notika pirmā nevalstisko organizāciju (NVO) koalīcijas sēde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros (līg.nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/168/1/V/018).

Viena no projekta aktivitātēm ir atjaunot NVO koalīciju jaunā kvalitātē, jo tā iepriekš nodrošināja labu sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Sadarbību vēlamies atjaunot, jo tā sniegs ieguldījumu visām NVO Valmierā un tās biedriem. Ilgtermiņa darbības nodrošināšanai, projekta gala rezultāts ir NVO un Valmieras pašvaldības kopēji izstrādātais sadarbības plāns.

Sēdē tika aicināti piedalīties tādu nevalstisko organizāciju līderi, kuri nākotnē plāno aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos (piemēram, pašvaldības komisijās u.tml.) vai arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas jau aktīvi darbojas pilsoniskās sabiedrības jomā un piedalās lēmumu pieņemšanas procesos.

Sēdē piedalījās:

  1. Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Saulīte”
  2. Fonds „Iespēju tilts”
  3. Valmieras Invalīdu biedrība „Atspēriens”
  4. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Valmieras komiteja
  5. Valmieras invalīdu sporta klubs „StarsS”
  6. Valmieras politiski represēto biedrība
  7. Valmieras Diabēta biedrība
  8. Latvijas Bērnu fonda Valmieras nodaļa
  9. Biedrība "Kristīgais žēlsirdības centrs"
  10. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”
   Foto
EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

Zinisavastiesibas

TUVĀKIE NOTIKUMI

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Teterevu fonds logo 2013 2