Noderīgas saites

SIF EEZ graf el  www.sif.lv Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas.

www.kas.de Konrāda Adenauera fonds atbalsta projektus pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā.
 
www.iniciativa.lv Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda darbības mērķis ir piesaistīt līdzekļus no individuālajiem ziedotājiem, biznesa sektora, valsts un citiem avotiem, lai atbalstītu un izglītotu nevalstiskās organizācijas un veicinātu kopienu iniciatīvu rašanos. LKIF finansējumu programmu un akciju ietvaros var saņemt tikai sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā strādājošās nevalstiskās organizācijas, kas reģistrētas un darbojas Latvijas reģionos.
 
 
www.latviesufonds.com Latviešu Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.  Atbalsts tiek sniegts: Latviskā izglītībā un audzināšanā; mākslā un daiļamatniecībā; zinātnes nozarēs, kas saistās ar latviešu zemi un tautu; citos kultūras pasākumos, kam ir nozīme un vērtība latviešu dzīvē.
 
www.kkf.lv Valsts kultūrkapitāla fonda mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu.
 
www.estlatrus.eu Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma. 
 
www.enpi-cbc.eu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana.
 
www.estlat.eu Igaunijas -Latvijas pārrobežu sadarbības programma.
 
www.latlit.eu Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programma.
 
www.swiss-contribution.lv Latvijas - Šveices sadarbības programma atbalsta projektus šādās jomās: drošība, stabilitāte un atbalsts reformām; vide un infrastruktūra; atbalsts privātajam sektoram; cilvēkresursu un sociālā attīstība; atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
 
www.eeagrants.lv Finanšu instrumenta ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.
 
www.lad.gov.lv Lauku atbalsta dienests administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.
 

www.jaunatne.gov.lv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

 
www.norden.lv Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā veicina un nodarbojas ar projektiem, kas ir saistīti ar Ziemeļvalstīm, un veic plaša apjoma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību. Birojs tāpat kalpo kā projektu administrators, tostarp Ziemeļvalstu un ES projektos vai kopējos Ziemeļvalstu-Baltijas valstu projektos, un atbild par praktisko darbu un kvalitātes nodrošināšanu. ZMP sadarbības prioritārās jomas: uzņēmējdarbība, klasteru tīkli un radošās industrijas; vide, klimats un enerģētika; izglītība, pētniecība un inovācijas; kultūra.
 
www.apa.lv Valsts izglītības attīstības aģentūra. Programma Grundtvig – pieaugušo mūžizglītība: Formāla un neformāla.
 
www.if.lv IF Latvija Drošības fonds atbalsta projektus, kas veicina drošību un priekšlaicīgi novērš negadījumus.
 
www.microsoft.lv Microsoft Latvija sniedz atbalstu datorprogrammas nodrošināšanā tikai sabiedriskā labuma NVO.
 
www.ablvfoundation.org ABLV Charitable Foundation – korporatīvs labdarības fonds, kas sekmē sabiedrības un biznesa sociālo atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, kurā darbojamies. Fonds atbalsta radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda savus pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visai sabiedrībai svarīgus mērķus – veidotu stipru Latvijas valsti, saliedētu un pārtikušu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība.
 
www.rblf.lv Rietumu Bankas labdarības fonda mērķis ir savu iespēju robežās sniegt palīdzību un atbalstu, lai: mūsu bērni būtu veseli un nodrošināti ar veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām; apkārt esošā vide būtu skaista, sakopta un droša; mūsu kultūras dzīve būtu piepildīta ne tikai ar masu patēriņa pasākumiem, bet arī ar kvalitāti un saturu. Fonda prioritātes ir atbalsts: sociālām problēmām, tajā skaitā medicīnai; bērniem un jauniešiem; izglītībai un zinātnei; mākslai un kultūrai.
 
                                                                                                                                                                  

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Teterevu fonds logo 2013 2